July 2009 with Swamiji and Saheb

Harakchandbhai, Rajubhai T., Vashibhai, Ashwinbhai, Rajubhai B., Bharatbhai, Arunbhai (L to R)
Harakchandbhai, Rajubhai T., Vashibhai, Ashwinbhai, Rajubhai B., Bharatbhai, Arunbhai (L to R)